Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15199 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-1/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.1.18
Akt:
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/96 in 1/01), 8. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/96 in 1/01) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.5.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Pred začetkom postopka.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-1/18-10
28. 10. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Branka Rakuna, Račica ob Savinji, ki ga zastopa Dušan Korošec, odvetnik v Celju, na seji 28. oktobra 2019
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/96 in 1/01) se zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pobudnik izpodbija v izreku sklepa navedeno določbo. Navaja, da je v neskladju s 14. cin 22. členom Ustave, ker omogoča različno obravnavo kmetov v enakem pravnem položaju in ker omogoča različno odločanje istega državnega organa v enakih primerih. Očita ji tudi neskladje z 49. členom Ustave, saj naj bi izpodbijana določba preprečila pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo novih kmetijskih objektov ter nujno širitev kmetije, kar naj bi vodilo v njegovo opustitev opravljanja kmetijske dejavnosti. Navedena določa naj bi bila v neskladju tudi z 8. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 79/17 – ZKZ) in posledično s 153. členom Ustave, ker pri pridobitvi gradbenega dovoljenja dodaja pogoj zaokrožitve obstoječega funkcionalnega zemljišča, ki ga zakonska določba ne predvideva. Pobudnik izpodbijani določbi očita še, da mu določa oziroma omejuje uživanje in rabo nepremičnine v njegovi lasti brez zakonske podlage in je zato v neskladju še s 67. in 71. členom Ustave.
 
2. Izpodbijana določba je prenehala veljati z uveljavitvijo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15). Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Na podlagi 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko presoja tudi neveljavne predpise, če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti in nezakonitosti.
 
3. Izpodbijana določba ni učinkovala neposredno.[1] Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-174/05 z dne 13. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 87) sprejelo stališče, da se lahko tudi v primerih, ko se s pobudo zahteva presoja ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je bodisi prenehal veljati že pred vložitvijo pobude bodisi po vložitvi pobude, pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. Pobudnik je sicer izkazal, da je zoper posamični akt izčrpal vsa pravna sredstva, vendar na Ustavno sodišče ni hkrati s pobudo vložil tudi ustavne pritožbe zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijane določbe. Zato iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnik ne izkazuje pravovarstvene potrebe iz 47. člena ZUstS ter je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
[1] Prim. npr. sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-138/16 z dne 7. 12. 2016 in št. U-I-319/13 z dne 16. 7. 2015.
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Branko Rakun, Račica ob Savinji
Datum vloge:
8. 1. 2018
Datum odločitve:
28. 10. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US32088

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser