Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
Up-68/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.68.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 144/2019 z dne 23. 10. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1123/2017 z dne 5. 6. 2019 v zvezi z odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 090-32/2017/40 z dne 14. 4. 2017
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 144/2019 z dne 23. 10. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1123/2017 z dne 5. 6. 2019 v zvezi z odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 090-32/2017/40 z dne 14. 4. 2017 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:

Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.

 
Geslo:
1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-68/20-6
28. 1. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 28. januarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 144/2019 z dne 23. 10. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1123/2017 z dne 5. 6. 2019 v zvezi z odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 090-32/2017/40 z dne 14. 4. 2017 se ne sprejme.
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Senat Ustavnega sodišča ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
2. Pritožničine vloge, ki jo je opredelila kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prve alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14, 102/15 in 7/18 – ZDIJZ), senat Ustavnega sodišča ni obravnaval, ker je presojo izpodbijane določbe predlagala podrejeno. Čeprav pritožnica ni izrecno navedla, da pobudo vlaga podrejeno, tak njen namen jasno izhaja iz vsebine njenih navedb.[1] ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.[2] Sicer pa bi Ustavno sodišče, če bi ugotovilo, da izpodbijane odločbe temeljijo na protiustavnem predpisu, oceno njegove ustavnosti opravilo po uradni dolžnosti (drugi odstavek 59. člena ZUstS).
 
3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 

[1] Pobudnica namreč očita Informacijskemu pooblaščencu in sodiščema protiustavno razlago pojma "poraba javnih sredstev" iz navedenega predpisa. Le za primer, če bi Ustavno sodišče presodilo, da drugačna (po mnenju pobudnice ustavno skladna) razlaga zakona ni mogoča, zatrjuje, da je izpodbijana ureditev v neskladju z drugim odstavkom 14. člena in prvim odstavkom 74. člena Ustave.
[2] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. Up-504/14, Up-563/14 z dne 26. 9. 2014, št. Up-457/13 z dne 17. 6. 2015 in št. Up-105/16 z dne 19. 11. 2018.
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Slovenski državni holding d. d., Ljubljana
Datum vloge:
17. 1. 2020
Datum odločitve:
28. 1. 2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US32299

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser