Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-168/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.168.16
Akt:
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ)

Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS-1), Zakon o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO), Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo)(ZRLI), Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV)
Izrek:
Evidenčni stavek:
Geslo:
Pravna podlaga:
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-168/16-18
21. 2. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Franca Toplaka, Maribor, Dejana Šamperla, Cerkvenjak, Iztoka Mraka, Ljubljana, Sebastjana Kamenika, Celje, in Društva za pravice invalidov Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa Sebastjan Kamenik, Celje, na seji 21. februarja 2019
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) se sprejme v obravnavo.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12), Zakona o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in Zakona o volitvah v Državni zbor v obsegu iz 7. točke obrazložitve se zavrne.
 
3. Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 79. in 79.a člena Zakona o volitvah v Državni zbor, se zavrne.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
A.
 
1. Franc Toplak je skupaj z ustavno pritožbo[1] vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakonov, navedenih v 2. točki izreka tega sklepa. Očita jim neskladje s 6. in 13. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) in 3. členom Prvega protokola k EKČP, ker naj ne bi vsebovali določb, po katerih bi se spori o pravici glasovanja na referendumu reševali tako hitro, da bi bili končani pred dnem glasovanja. Zakonu o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) očita neskladje s 6. členom EKČP, ker naj ne bi vseboval določb, po katerih bi moralo sodišče hitro odločati o predlogih začasnih odredb. ZUS-1 in Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja še dodatno očita neskladje s 6. členom EKČP, ker naj ne bi vsebovala določb o pravnih sredstvih, če Upravno sodišče o predlagani začasni odredbi sploh ne odloči. Zato ti zakoni po mnenju pobudnika vsebujejo protiustavno pravno praznino.
 
2. Pobudnik Franc Toplak je skupaj z Dejanom Šamperlom, Sebastjanom Kamenikom, Iztokom Mrakom in Društvom za pravice invalidov z vlogo z dne 28. 9. 2018 pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti razširil tudi na oceno ustavnosti 79. in 79.a člena Zakona o volitvah v Državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ) in na Zakon o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV), ker naj zakonodajalec ne bi ustrezno uresničil odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-156/11, Up-861/11 z dne 10. 4. 2014 (Uradni list RS, št. 35/14, in OdlUS XX, 24). Ta naj bi zakonodajalcu naložila, da uredi dostopnost volišč za invalide ter zagotovi glasovanje s prilagojenimi glasovnicami. Pobudniki navajajo, da je zakonodajalec prvo zahtevo uresničil, drugo pa ignoriral. Posledično naj bi bile izpodbijane določbe ZVDZ in ZLV v neskladju z navedeno odločbo Ustavnega sodišča (26.–30. točke obrazložitve), z volilno pravico (43. člen Ustave), enakostjo pred zakonom (14. člen Ustave), s prepovedjo diskriminacije iz 14. člena EKČP, s pravico do svobodnih volitev iz 3. člena Prvega protokola k EKČP ter z 9., 21. in 29. členom Konvencije o pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 37/08, MP, št. 10/08 – v nadaljevanju MKPI). V razširitvi pobude pobudniki ZVDZ očitajo tudi, da vsebuje protiustavno pravno praznino, ker naj ne bi določal, da imajo sklepi okrajnih volilnih komisij o določitvi volišč pravno naravo predpisov, ki morajo biti javno objavljeni. Zato naj bi bil ZVDZ v neskladju z volilno pravico (43. člen Ustave), enakostjo pred zakonom (14. člen Ustave) ter z 9., 21. in 29. členom MKPI. Pobudniki predlagajo zadržanje izvrševanja 79. in 79.a člena ZVDZ in sprejetje začasne ureditve, ki bi volilnim organom naložila, da uredijo volišča na način, da bodo invalidi lahko uresničevali svojo volilno pravico v skladu z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-156/11, Up-861/11, ter da se objavijo sklepi okrajnih volilnih komisij glede določitve volišč. Predlagajo tudi absolutno prednostno obravnavo pobude.
 
3. Pobudniki so z vlogama z dne 19. 2. 2019 dopolnili pobudo z nekaterimi novimi očitki. Glede 79. in 79.a člena ZVDZ se sklicujejo na odločitev Odbora Združenih narodov za pravice invalidov št. 19/2014 z dne 16. 2. 2018. Poleg tega navajajo še, da Republika Slovenija ni pravilno implementirala pravic iz 21., 22., 26., 39. in 40. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 202, 7. 6. 2016 – v nadaljevanju Listina) ter določb Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (UL L 278, 8. 10. 1976, s spremembami). Ponovno predlagajo zadržanje izpodbijanih določb ter sprejetje začasne ureditve zaradi bližajočih se volitev v Evropski parlament.
 
4. V dopolnitvi vloge z dne 19. 2. 2019 so pobudniki, ki se jim je pridružil tudi nov pobudnik Alex Franc Zoran, Šmarješke Toplice, pobudo razširili še na drugi odstavek 7. člena ZVDZ. Tudi glede te določbe predlagajo začasno zadržanje izpodbijane ureditve in absolutno prednostno obravnavo.
 
 
B.
 
5. Pobudniki vlagajo pobudo z več predlogi za začetek postopka za oceno ustavnosti različnih zakonov, ki urejajo volilno pravico in pravico glasovanja na referendumu za invalide ter njuno sodno varstvo. V skladu z drugim odstavkom 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če je očitno neutemeljena ali če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
 
6. Pobudnik Franc Toplak v prvotni pobudi, opredeljeni v 1. točki obrazložitve tega sklepa, izpodbija več zakonov in zatrjuje njihovo neskladje z več določbami Ustave in EKČP, vendar so njegove navedbe splošne in neobrazložene. Zato je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrnilo kot očitno neutemeljeno (2. točka izreka).
 
7. Pobudniki Franc Toplak, Dejan Šamperl, Iztok Mrak in Sebastjan Kamenik ter Društvo za pravice invalidov v razširitvi pobude, opredeljeni v 2. in 3. točki obrazložitve tega sklepa, navajajo, da ZVDZ vsebuje protiustavno pravno praznino, ker naj ne bi določal, da imajo sklepi okrajnih volilnih komisij o določitvi volišč pravno naravo predpisov. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-195/15, Up-919/15 z dne 10. 12. 2015 že sprejelo stališče, da tak sklep ni predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil. Zato je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrnilo kot očitno neutemeljeno (2. točka izreka).
 
8. Glede očitka, da 79. in 79.a člen ZVDZ ter ZLV ne zagotavljajo uresničevanja volilne pravice invalidov na način, kot izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-156/11, Up-861/11, Ustavno sodišče ugotavlja, da pobudniki s tem zatrjujejo obstoj protistavne pravne praznine v volilni zakonodaji. Glede na to, da ZLV ne ureja posebnih ukrepov za glasovanje invalidov na voliščih, določa pa smiselno uporabo ZVDZ,[2] ki glasovanje na volitvah in ukrepe za invalide ureja v členih 63 – 86, je Ustavno sodišče štelo, da pobudniki izpodbijajo zgolj ZVDZ.
 
9. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Pobudniki, razen Društva za pravice invalidov Slovenije, so volivci invalidi. Ureditev zakonskih ukrepov za izvrševanje volilne pravice invalidov neposredno in konkretno posega v njihov pravni položaj,[3] zato pobudniki izkazujejo pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti ZVDZ. Ustavno sodišče je pobudo glede navedenega vprašanja sprejelo v obravnavo (1. točka izreka). Pri tem se ni ukvarjalo z vprašanjem, ali ima tudi Društvo za pravice invalidov pravni interes za vložitev pobude. Prav tako se ni ukvarjalo z vprašanjem izpolnjenosti pravnega interesa glede izpodbijanih zakonov, navedenih v 2. točki izreka tega sklepa.
 
10. Ker niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena ZUstS, je Ustavno sodišče predlog za začasno zadržanje izvrševanja 79. in 79.a člena ZVDZ zavrnilo (3. točka izreka).
 
11. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo o pobudi odločalo absolutno prednostno.
 
12. Glede razširitve pobude, opredeljene v 4. točki obrazložitve tega sklepa, je Ustavno sodišče sklenilo, da jo bo opredelilo kot novo pobudo in o njej odločalo posebej.
 
 
C.
 
13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega in tretjega odstavka 26. člena in drugega odstavka 39. člena ZUstS ter petega odstavka v zvezi s tretjo alinejo tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: podpredsednica dr. Etelka Korpič – Horvat ter sodnice in sodnika dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Etelka Korpič – Horvat
Podpredsednica
 
 
 
[1] Ustavno sodišče je o ustavni pritožbi Franca Toplaka in Dejana Šamperla odločilo posebej s sklepom št. Up-771/16 z dne 5. 12. 2018.
[2] Člen 75 ZLV določa: "Glede organizacije in dela na voliščih ter glasovanja se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno."
[3] Prim. sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-204/00 z dne 14. 9. 2000 (OdlUS IX, 200), št. U-I-45/09 z dne 12. 3. 2009 (Uradni list RS, št. 22/09, in OdlUS XVIII, 11) in št. U-I-114/09 z dne 27. 5. 2009.
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
zakon
Vlagatelj:
Franc Toplak, Maribor in drugi
Datum vloge:
14. 9. 2016
Datum odločitve:
21. 2. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
druge rešitve
zavrnitev
zavrnitev
Objava:
Dokument:
USDSP15

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser