Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
Up-582/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.582.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 249/2016 z dne 5. 4. 2017 se ne sprejme.

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 136/2015 z dne 14. 4. 2016 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 3555-40/2013/2-SŽ z dne 4. 6. 2015 in odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje št. 35529-1/2013-13 z dne 23. 4. 2013 se sprejme v obravnavo.
Izrek:
Evidenčni stavek:
Geslo:
Pravna podlaga:
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-582/17-7                                                          
17. 6. 2019
 
 
SKLEP
 
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba RTG SLIVNIŠKO JEZERO, ribištvo, turizem, gostinstvo, d. o. o., Gorica pri Slivnici, ki jo zastopa Odvetniška družba Gregorovič–Pungartnik, o. p., d. o. o., Šentjur, na seji 17. junija 2019
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 249/2016 z dne 5. 4. 2017 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 136/2015 z dne 14. 4. 2016 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 3555-40/2013/2-SŽ z dne 4. 6. 2015 in odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje št. 35529-1/2013-13 z dne 23. 4. 2013 se sprejme v obravnavo.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) je zavrnila pritožničin zahtevek za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za gojenje sladkovodnih organizmov v Slivniškem jezeru z odvzemom vode iz dveh vodotokov. Sprejelo je stališče, da gojenja sladkovodnih organizmov v Slivniškem jezeru ni mogoče izvajati, ker ga ni mogoče izvajati ločeno od stičnih ekosistemov in brez neposrednega vpliva nanje. ARSO je v upravnem postopku pridobila mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju zavod), ki ga je vročila pritožnici. Pritožnica je na mnenje podala pripombe, ki jih je ARSO posredovala zavodu, ki je na te odgovoril. ARSO je sprejela stališče, da nameravana raba vode – gojenje sladkovodnih organizmov v Slivniškem jezeru – ni skladna z merili in pogoji za podelitev vodne pravice. Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožbo. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo. Vrhovno sodišče je zavrglo revizijo, ker niso bili izpolnjeni pogoji za dovoljenost revizije.
 
2. Pritožnica zatrjuje kršitev 14., 22., 23., 25. in 33. člena Ustave ter 6., 13. in 14. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Pritožnica zatrjuje, da je Vrhovno sodišče očitno samovoljno, arbitrarno in mimo ustaljene sodne prakse zavrglo revizijo. V postopku pred Vrhovnim sodiščem naj pritožnica ne bi bila enakopravno obravnavana. Vrhovno sodišče naj bi napačno presodilo pogoje za dovoljenost revizije.
 
3. Pritožnica zatrjuje, da naj bi bila podlaga za odločitev prvostopenjskega upravnega organa stališča zavoda, s katerim je ta odgovoril na njene pripombe na prvo mnenje, zato bi ji moralo biti strokovno mnenje zavoda z dne 25. 3. 2013 vročeno. Ker ji ni bilo vročeno, ni imela možnosti, da bi se do njega opredelila. Pritožnica zatrjuje, da je Upravno sodišče odločilo brez glavne obravnave. Upravno sodišče se naj ne bi opredelilo do ključnih tožbenih očitkov. Pritožnica se ne strinja, da je Slivniško jezero naravna vrednota in ekološko pomembno območje. Meni, da je Slivniško jezero kot umetno vodno telo ločeno od stičnih ekosistemov. Zato se ne strinja, da v Slivniškem jezeru ni dopustno gojiti sladkovodnih organizmov.
 
4. Senat ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS; 1. točka izreka).
 
5. Senat je ustavno pritožbo zoper sodbo Upravnega sodišča v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor ter odločbo ARSO sprejel v obravnavo. O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanima upravnima aktoma in sodbo kršene pritožničine ustavne pravice oziroma temeljne svoboščine (2. točka izreka).
 
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Etelka Korpič – Horvat. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
RTG SLIVNIŠKO JEZERO ribištvo, turizem, gostinstvo, d.o.o., Gorica pri Slivnici
Datum vloge:
4. 7. 2017
Datum odločitve:
17. 6. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
druge rešitve
Objava:
Dokument:
USDSP19

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser