Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
Up-1135/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.1135.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 252/2015 z dne 18. 10. 2017 se ne sprejme.

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 179/2014 z dne 7. 4. 2015 se sprejme v obravnavo.
Izrek:
Evidenčni stavek:
Geslo:
Pravna podlaga:
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1135/17-8
17. 6. 2019
 
 
SKLEP
 
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Justina Strašek, Loče, ki jo zastopa Andreja Zidanšek, odvetnica v Zrečah, na seji 17. junija 2019
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 252/2015 z dne 18. 10. 2017 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 179/2014 z dne 7. 4. 2015 se sprejme v obravnavo.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Ministrstvo za pravosodje je razrešilo pritožnico, ki je bila imenovana za sodno cenilko za strokovno področje kmetijstva, podpodročji sadjarstvo in vinogradništvo. V postopku je ugotovilo, da se je pritožnica sklicevala na status sodne cenilke za področje kmetijstva, podpodročji sadjarstvo in vinogradništvo, izven okvira, ki ga določa 85. člen Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 63/13 in 17/15 – v nadaljevanju ZS). To pa je na podlagi 6. točke prvega odstavka 89. člena ZS razlog za razrešitev sodnega cenilca. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo. Vrhovno sodišče je zavrglo revizijo, ker niso bili izpolnjeni pogoji za dovoljenost revizije.
 
2. Pritožnica zatrjuje kršitev drugega odstavka 14. člena, četrtega odstavka 15. člena, 22. in 23. člena Ustave ter 13. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Vrhovno sodišče naj bi sprejelo napačno stališče, da v upravnem sporu ni bilo odločeno o pravici, ki bi bila izražena v denarni vrednosti in bi presegala znesek za dovoljenost revizije. Pritožnica meni, da je za določitev vrednosti spornega predmeta odločilen znesek, ki ga tožnik navede v tožbi.
 
3. Ministrstvo za pravosodje naj bi uporabilo napačno pravno podlago za razrešitev. Meni, da ni bil podan razlog za razrešitev iz 6. točke prvega odstavka 89. člena ZS. Meni, da bi bilo mogoče uvesti postopek le na podlagi 4. točke prvega odstavka 89. člena ZS. V tem primeru pa naj ne bi bili izpolnjeni pogoji za razrešitev. Ker bi moralo Ministrstvo za pravosodje voditi postopek razrešitve na podlagi 4. točke prvega odstavka 89. člena ZS, bi moralo za ugotavljanje razrešitvenega razloga imenovati komisijo. Ker je Ministrstvo za pravosodje ni imenovalo, naj bi s tem kršilo postopkovne določbe. Pritožnica meni, da postopek razrešitve ne bi smel biti uveden, ker naj bi njene kršitve že zastarale. Ureditev v ZS primerja z ureditvami drugih poklicev, pri katerih naj bi bilo v zakonih urejeno zastaranje uvedbe disciplinskih postopkov. Pritožnica se izrecno primerja z izvršitelji. Zatrjuje, da Upravno sodišče ni zadostno obrazložilo zavrnitve ugovora zastaranja. Upravno sodišče naj bi kljub izrecni pritožničini zahtevi opustilo izvedbo glavne obravnave. Pritožnica je navedla, da je v tožbi izrecno zahtevala izvedbo glavne obravnave in da je predlagala zaslišanje priče, Upravno sodišče naj bi to zahtevo popolnoma prezrlo. S tem naj bi bila podana kršitev 23. člena Ustave. Ministrstvo za pravosodje naj bi odločitev oprlo na listine, ki jih ni navedlo v dokaznem sklepu in jih ni posredovalo pritožnici v odgovor. Z opustitvijo vročitve listin, ki naj bi bile podlaga za dokazne zaključke Ministrstva za pravosodje, naj bi bila kršena četrti odstavek 15. člena Ustave in 13. člen EKČP.
 
4. Senat ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS; 1. točka izreka).
 
5. Senat je ustavno pritožbo zoper sodbo Upravnega sodišča sprejel v obravnavo. O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijano sodno odločbo kršene pritožničine človekove pravice oziroma temeljne svoboščine.
           
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Etelka Korpič – Horvat. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
posamični akt
Vlagatelj:
Justina Strašek, Loče
Datum vloge:
28. 12. 2017
Datum odločitve:
17. 6. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
druge rešitve
Objava:
Dokument:
USDSP20

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser