Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15603 odločitev)

Opravilna št.:
Up-769/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.769.17
Akt:
Izrek:
Evidenčni stavek:
Geslo:
Pravna podlaga:
Opomba:
Neobrazložen sklep
Polno besedilo:
Up-769/17-13
19. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Mirko Grandošek, Zreče, ki ga zastopa Kaja Dosedla, odvetnica v Šentjurju, na seji 19. decembra 2019

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 58561/2013 z dne 9. 3. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 58561/2013 z dne 14. 7. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. X K 58561/2013 z dne 11. 7. 2014 se ne sprejme.
 
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Pritožnik je zatrjeval zlasti kršitev 36. člena Ustave, ki naj bi bila podana, ker naj policistom del poslovne dokumentacije pred formalnim začetkom hišne preiskave ne bi bil izročen prostovoljno; ker naj z zaseženo poslovno dokumentacijo ne bi bilo ustrezno postopano; in ker naj pritožnik, njegov zagovornik in priči ne bi bili prisotni v vseh prostorih, v katerih je potekala hišna preiskava. Kršitev v zvezi s pridobitvijo poslovne dokumentacije pred začetkom hišne preiskave ni podana, saj je presoja Vrhovnega sodišča v izpodbijani sodbi, da je dokumentacijo prostovoljno izročila direktorica ene od povezanih družb, kjer je potekala hišna preiskava, ustavnoskladna.[1] Takšna je tudi presoja Vrhovnega sodišča, da je bila poslovna dokumentacija ustrezno popisana, zapečatena in zbrana v posebnem prostoru, ki je bil po koncu hišne preiskave prav tako zapečaten. Prav tako iz izpodbijane sodbe Vrhovnega sodišča izhaja, da sta se pritožnik in njegov zagovornik sama odločila, da bosta hišno preiskavo spremljala izključno v pritožnikovi pisarni, čeprav bi lahko ravnala drugače. Iz sodbe pa ne izhaja, da bi pritožnik vsebinsko izčrpal očitek, da naj priči ne bi bili prisotni v vseh prostorih na lokaciji in naj tako ne bi imeli učinkovitega nadzora nad hišno preiskavo (četrti odstavek 36. člena Ustave), pritožnik pa Vrhovnemu sodišču ne očita, da na takšne njegove navedbe ni odgovorilo. Izpodbijane sodbe zato niso obremenjene z zatrjevanimi kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Očitkov, ki se nanašajo na pravilnost ugotovljenega dejanskega stanja, pa Ustavno sodišče ni pristojno presojati.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter petega odstavka v zvezi s tretjo alinejo tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
                                                                                  
                                             
    Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
 
 
 
[1] Prim. odločbo št. Up-2054/07 z dne 18. 6. 2009.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Mirko Grandošek, Zreče
Datum vloge:
22. 8. 2017
Datum odločitve:
19. 12. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
USE132

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser