Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-1017/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1017.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 757/2017 z dne 5. 9. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. N 126/2012 z dne 9. 5. 2017
Izrek:
Evidenčni stavek:
Geslo:
Pravna podlaga:
Opomba:
Neobrazložen sklep
Polno besedilo:
Up-1017/17-10
3. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki so jo vložili Marjan Kac, Mala Nedelja, Marko Petek, Zgornja Korena, in Tomaž Unuk, Maribor, ki jih vse zastopa Matej Pirih, odvetnik v Mariboru, na seji 3. februarja 2020
 
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba Tomaža Unuka zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 757/2017 z dne 5. 9. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. N 126/2012 z dne 9. 5. 2017 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba Marjana Kaca in Marka Petka zoper III. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 757/2017 z dne 5. 9. 2017 se zavrže.
 
3. Pritožniki sami nosijo svoje stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe Tomaža Unuka ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo Marjana Kaca in Marka Petka zavrgel, ker pravna sredstva po vsebini niso izčrpana (primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-43/10 z dne 7. 4. 2011, Uradni list RS, št. 32/11, in OdlUS XIX, 32) (2. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka.
 
Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08 in 59/11 – ZVEtL) Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker iz navedb pritožnikov izhaja, da presojo navedene zakonske določbe predlagajo podrejeno. ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.[1]
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena, pete alineje prvega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata

[1] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. Up-504/14, Up-563/14 z dne 26. 9. 2014, št. Up-457/13 z dne 17. 6. 2015 in št. Up-105/16 z dne 19. 11. 2018.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marjan Kac, Maribor, in drugi
Datum vloge:
15. 11. 2017
Datum odločitve:
3. 2. 2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
zavrženje
druge rešitve
Objava:
Dokument:
USE239

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser