Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15613 odločitev)

Opravilna št.:
Up-1276/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1276.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 357/2018 z dne 25. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. St 5967/2015 z dne 22. 5. 2018 in popravnim sklepom istega sodišča št. St 5967/2015 z dne 25. 5. 2018
Izrek:
Evidenčni stavek:
Geslo:
Pravna podlaga:
Opomba:
Neobrazložen sklep
Polno besedilo:
Up-1276/18-5
30. 1. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Bojana Horvat, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Prebil, o. p., d. o. o., Celje, na seji 30. januarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 357/2018 z dne 25. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. St 5967/2015 z dne 22. 5. 2018 in popravnim sklepom istega sodišča št. St 5967/2015 z dne 25. 5. 2018 se zavrže.
 
 
* * *
 
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pritožnica nima pravnega interesa za odločitev o ustavni pritožbi.
 
Pritožnica je vložila ustavno pritožbo zoper odločitvi sodišč o končni razdelitvi stečajne mase stečajne dolžnice, s katerima je bila na ločitveno upnico na podlagi 2. točke prvega odstavka 374. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in  27/16 – ZFPPIPP) prenesen del nepremičnine, na katerem naj bi imela pritožnica predkupno pravico. Iz objav sklepov oziroma sodnih pisanj, izdanih v postopkih zaradi insolventnosti, na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izhaja, da je sodišče prve stopnje po vložitvi ustavne pritožbe izdalo sklep št. St 5967/2015 z dne 14. 1. 2019 o izročitvi predmetnega dela nepremičnine ločitveni upnici in da je bil nato stečajni postopek nad stečajno dolžnico s sklepom št. St 5967/2015 z dne 23. 12. 2019 pravnomočno končan (pravnomočnost končanja je bila objavljena 8. 1. 2020). Glede na navedeno se pritožničin pravni položaj kljub morebitni ugoditvi njeni ustavni pritožbi ne bi mogel izboljšati. Zato pritožnica za ustavno pritožbo ne izkazuje več pravnega interesa.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Bojana Horvat, Maribor
Datum vloge:
25. 9. 2018
Datum odločitve:
30. 1. 2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
USE242

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser