Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14424 odločitev)

Opravilna št.:
Up-769/16, U-I-81/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2016:Up.769.16
Akt:
Ustavna pritožba družbe FINANDER zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 4. odst. 192. čl.
Izrek:
Začne se postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16), kolikor se v okviru druge alineje 1. točke četrtega odstavka navedenega člena nanaša na ustavitev postopka prisilne poravnave in izdajo sklepa o začetku stečajnega postopka zaradi nepredložitve poziva iz 2. točke tretjega odstavka navedenega člena.
Evidenčni stavek:
Geslo:
Pravna podlaga:
Opomba:
Polno besedilo:
Up-769/16-8
10. 11. 2016
 
 
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe družbe FINANDER trgovina in storitve, d. o. o. − v stečaju, Ljubljana, in Zlate Sukič, Murska Sobota, ki ju zastopa Igor Vinčec, odvetnik v Lendavi, na seji 10. novembra 2016
 
 

sklenilo:

 
 
1. Ustavna pritožba družbe FINANDER zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016 se sprejme v obravnavo.
 
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži nadaljnje opravljanje dejanj v stečajnem postopku nad družbo FINANDER, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod št. St 6174/2015.
 
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Sodišče prve stopnje je na podlagi druge alineje 1. točke četrtega odstavka 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., in 27/16, v nadaljevanju ZFPPIPP) nad pritožnico, družbo FINANDER, začelo stečajni postopek, ker dolžnica ni predložila poziva upnikom za vplačilo nominalnih zneskov osnovnega vložka. Zoper ta sklep se je pritožila le pritožnica, družba FINANDER, ne pa tudi pritožnica, Zlata Sukič, ki v ustavni pritožbi zatrjuje, da ji veljavna ureditev ZFPPIPP pravice do pritožbe ne daje. V pritožbi zoper sklep sodišča prve stopnje o ustavitvi postopka prisilne poravnave in začetku stečajnega postopka je pritožnica, družba FINANDER, uveljavljala, da je pravna podlaga za odločitev sodišča prestroga in v nasprotju z 2. in 22. členom Ustave. Zato bi po prepričanju pritožnice družbe FINANDER sodišče postopek prisilne poravnave moralo nadaljevati in sprožiti postopek za oceno ustavnosti druge alineje 1. točke četrtega odstavka 192. člena ZFPPIPP v zvezi z 2. točko tretjega odstavka navedenega člena. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in potrdilo odločitev sodišča prve stopnje. Po oceni pritožbenega sodišča navedena ureditev v položaj dolžnika ne posega prekomerno in zato ni v nasprotju z 2. in tudi ne z 22. členom Ustave. Od insolventnega dolžnika v postopku insolventnosti se po prepričanju pritožbenega sodišča v primeru jasno določenih rokov pričakuje ravnanje s potrebno skrbnostjo, še posebno glede ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki naj bi mu omogočili nadaljnje poslovanje.
 
2. Pritožnica družba FINANDER v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev 22. člena. Navaja, da je pravna podlaga za odločitev sodišča prestroga in v nasprotju z 2. in 22. členom Ustave. Meni, da bi morali sodišči, ki sta odločali v postopku prisilne poravnave, postopek prisilne poravnave nadaljevati in sprožiti postopek za oceno ustavnosti druge alineje 1. točke četrtega odstavka 192. člena ZFPPIPP v zvezi z 2. točko tretjega odstavka navedenega člena. Pritožnica poudarja, da je ureditev, na kateri temeljita izpodbijana sklepa, nesorazmerna. Ustavnemu sodišču predlaga sprejem ustavne pritožbe v obravnavo, ker naj bi bile kršene človekove pravice, kar naj bi imelo zanjo hujše posledice, hkrati pa naj bi šlo za pomembno ustavnopravno vprašanje.
 
3. Pritožnica družba FINANDER predlaga, naj Ustavno sodišče do sprejema končne odločitve začasno zadrži nadaljnje opravljanje dejanj v stečajnem postopku nad družbo, ki se vodi pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. St 6174/2015. Opozarja, da glede na naravo zadeve v primeru kasnejše ugoditve ustavni pritožbi škodljivih posledic, ki bi nastale z nadaljnjim potekom stečaja, ne bi bilo mogoče več odpraviti. Navaja, da stečajni upravitelj vodi aktivnosti za prodajo premoženja dolžnika, in sicer obstoječih zalog. Opozarja tudi na možnost, da bo prodan poslovni prostor.
 
4. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo družbe FINANDER sprejelo v obravnavo. O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanimi sodnimi odločbami kršene pritožničine človekove pravice oziroma temeljne svoboščine (1. točka izreka). O ustavni pritožbi Zlate Sukič bo Ustavno sodišče odločilo kasneje.
 
5. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo, lahko po 58. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) senat ali Ustavno sodišče na nejavni seji zadrži izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo izpodbija, če bi z izvršitvijo nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče ocenjuje, da je pritožnica s svojimi navedbami izkazala nastanek težko popravljivih škodnih posledic, saj iz okoliščin primera izhaja, da v primeru kasnejše ugoditve ustavni pritožbi škodljivih posledic, kot je na primer zmanjševanje obsega poslovanja in unovčevanje premoženja dolžnice, ki bi nastale z nadaljnjim tekom stečajnega postopka, ne bi bilo mogoče odpraviti. Na podlagi navedb pritožnice Ustavno sodišče ocenjuje, da zgolj morebitna ugoditev ustavni pritožbi, ne da bi se zavaroval njen pravni položaj do končne odločitve Ustavnega sodišča, ne bi izboljšala pravnega položaja pritožnice. Zato je odločilo, kot izhaja iz druge točke izreka tega sklepa.
 
6. Ustavno sodišče je sklenilo, da se zadeva obravnava absolutno prednostno.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi, drugega odstavka 55.b člena in 58. člena ZUstS ter petega odstavka v zvezi s tretjo alinejo tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Ernest Petrič in Jasna Pogačar. Sklep je sprejelo soglasno.
 
                                                                                    dr. Jadranka Sovdat
                                                                                         Predsednica
 
 
Up-769/16-18
U-I-81/17-2
18. 5. 2017
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe FINANDER – trgovina in storitve, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Igor Vinčec, odvetnik v Lendavi, na seji 18. maja 2017
 

sklenilo:

 
Začne se postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16), kolikor se v okviru druge alineje 1. točke četrtega odstavka navedenega člena nanaša na ustavitev postopka prisilne poravnave in izdajo sklepa o začetku stečajnega postopka zaradi nepredložitve poziva iz 2. točke tretjega odstavka navedenega člena.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Sodišče prve stopnje je na podlagi druge alineje 1. točke četrtega odstavka 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) nad pritožnico, družbo FINANDER, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju družba FINANDER), začelo stečajni postopek, ker dolžnica ni predložila poziva upnikom za vplačilo nominalnih zneskov osnovnega vložka. Zoper navedeni sklep se je pritožnica pritožila, sodišče druge stopnje je pritožbo zavrnilo in potrdilo odločitev sodišča prve stopnje. Po oceni pritožbenega sodišča navedena ureditev v položaj dolžnika ne posega prekomerno in zato ni v nasprotju z 2. členom in tudi ne z 22. členom Ustave. Od insolventnega dolžnika v postopku insolventnosti se v primeru jasno določenih rokov po prepričanju pritožbenega sodišča pričakuje ravnanje s potrebno skrbnostjo, še posebej glede ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki naj bi mu omogočili nadaljnje poslovanje.
 
2. Družba FINANDER v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev 22. člena Ustave. Navaja, da je pravna podlaga za odločitev sodišča prestroga in v nasprotju z 2. in 22. členom Ustave. Po mnenju pritožnice bi moralo sodišče postopek prisilne poravnave nadaljevati in sprožiti postopek za oceno ustavnosti druge alineje 1. točke četrtega odstavka 192. člena ZFPPIPP v zvezi z 2. točko tretjega odstavka navedenega člena. Pritožnica poudarja, da je ureditev, na kateri temeljita izpodbijana sklepa, nesorazmerna.
 
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-769/16 z dne 10. 11. 2016 ustavno pritožbo družbe FINANDER sprejelo v obravnavo.
 
4. V postopku obravnavanja ustavne pritožbe se je zastavilo vprašanje ustavnosti četrtega odstavka 192. člena ZFPPIPP, kolikor se v okviru druge alineje 1. točke četrtega odstavka navedenega člena nanaša na ustavitev postopka prisilne poravnave in izdajo sklepa o začetku stečajnega postopka zaradi nepredložitve listin iz 2. točke tretjega odstavka navedenega člena. Na podlagi te pravne podlage sodišče postopek prisilne poravnave ustavi in izda sklep o začetku stečajnega postopka brez možnosti dolžnika, da zamujeno procesno dejanje (predložitev poziva upnikom iz 2. točke tretjega odstavka 192. člena ZFPPIPP) opravi naknadno.
 
5. Na podlagi drugega odstavka 161. člena Ustave in drugega odstavka 59. člena  Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo oceni ustavnost predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, na katerem temelji izpodbijana odločitev. Ker je odločitev o ustavni pritožbi odvisna od odločitve o ustavnosti četrtega odstavka 192. člena ZFPPIPP, kolikor se v okviru druge alineje 1. točke četrtega odstavka navedenega člena nanaša na ustavitev postopka prisilne poravnave in izdajo sklepa o začetku stečajnega postopka zaradi nepredložitve listin iz 2. točke tretjega odstavka navedenega člena, je Ustavno sodišče začelo postopek za oceno njegove skladnosti z Ustavo v navedenem delu. Skladno s četrtim odstavkom 192. člena ZFPPIPP mora sodišče na podlagi druge alineje 1. točke četrtega odstavka navedenega člena postopek prisilne poravnave ustaviti in izdati sklep o začetku stečajnega postopka tudi v primeru, ko dolžnik, čigar skupščina je sprejela ustrezen sklep o spremembi osnovnega kapitala, ne predloži zgolj poziva upnikom za vpis in vplačilo delnic z vsebino iz 193. člena ZFPPIPP. Kdor je zamudil rok ali izostal z naroka, na katerem bi moral dati ali vložiti predloge, izjave in ugovore, jih skladno s tretjim odstavkom 121. člena ZFPPIPP po poteku roka ali koncu naroka ne more več dati ali vložiti. ZFPPIPP dolžniku ne daje možnosti, da bi poziv za vpis in vplačilo delnic z vsebino iz 193. člena ZFPPIPP predložil kasneje. Odločanje sodišča v primeru postopanja po 1. točki četrtega odstavka 192. člena ZFPPIPP je zelo omejeno. Sodišče namreč zgolj preverja, ali so izpolnjeni pogoji iz navedene točke, in sicer, ali je dolžnik predložil listine z ustrezno vsebino.[1] Če je dolžnik zadostil zakonskim pogojem, sodišče nadaljuje z objavo poziva na podlagi 194. člena ZFPPIPP, če ne, postopek prisilne poravnave ustavi in začne stečajni postopek. Sodišča so svoje odločitve utemeljevala z dejstvom, da ZFPPIPP ob zamujenem procesnem dejanju dolžnika ne daje podlage za pozivanje dolžnika na predložitev listin iz 2. točke tretjega odstavka 193. člena ZFPPIPP. V primeru nepredložitve navedenih listin zato sodišče mora po četrtem odstavku 192. člena ZFPPIPP izdati sklep, s katerim ustavi postopek prisilne poravnave in začne stečajni postopek. Stečajni postopek se konča s prenehanjem dolžnikovega podjema, saj se stečajni dolžnik na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega postopka po uradni dolžnosti izbriše iz registra na podlagi 377. člena ZFPPIPP. Ureditev torej predvideva, da navedena pomanjkljivost dolžnikovega postopanja ni odpravljiva. Posledici sta, da je z začetkom stečajnega postopka izključena možnost avtonomnega urejanja razmerij med prezadolženim dolžnikom in njegovimi upniki v okviru postopka prisilne poravnave ter da se sodni postopek nadaljuje v smeri dolžnikovega prenehanja. Ker gre za odločanje sodišča, so stranki po Ustavi zagotovljena ustavnopravna jamstva poštenega postopka (22. in 23. člen Ustave). Ustavno sodišče bo navedeno zakonsko določbo tako presojalo zlasti z vidika skladnosti z 22. členom in s prvim odstavkom 23. člena Ustave.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS ter petega odstavka v zvezi s tretjo alinejo tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki: dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marjan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
[1] Torej, ali je dolžnik predložil odpravek notarskega zapisnika skupščine, na kateri sta bila sprejeta sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja in poziv upnikom za vpis in vplačilo delnic oziroma deležev z vsebino iz 193. člena ZFPPIPP.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
zakon
Vlagatelj:
FINANDER - trgovina in storitve d.o.o. in drugi
Datum vloge:
13. 9. 2016
Datum odločitve:
18. 5. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
začasno zadržanje
Objava:
Dokument:
USZZ33

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser