Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14813 odločitev)

Opravilna št.:
Up-1298/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Up.1298.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 598/2018 z dne 23. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. Rp 35/2018 z dne 22. 5. 2018 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Krškem št. Dn 4145/2017 z dne 17. 7. 2018

Ustavna pritožba zoper odredbo o prodaji Okrajnega sodišča v Mariboru št. In 1469/2012 (In 762/2014) z dne 31. 7. 2018
Izrek:
Evidenčni stavek:
Geslo:
1.5.51.2.4 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Začasno zadržanje izvršitve.
Pravna podlaga:
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1298/18-6
8. 10. 2018
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Viktor Jug, Spodnji Duplek, na seji 8. oktobra 2018
 
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 598/2018 z dne 23. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. Rp 35/2018 z dne 22. 5. 2018 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Krškem št. Dn 4145/2017 z dne 17. 7. 2018 se zavrže.  
 
2. Ustavna pritožba zoper odredbo o prodaji Okrajnega sodišča v Mariboru št. In 1469/2012 (In 762/2014) z dne 31. 7. 2018 se sprejme v obravnavo.
 
3. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži opravljanje nadaljnjih izvršilnih dejanj v izvršilnem postopku št. In 1469/2012 (In 762/2014), ki teče pred Okrajnim sodiščem v Mariboru.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Z odredbo o prodaji na I. javni dražbi Okrajnega sodišča v Mariboru št. In 1469/2012 (In 762/2014) z dne 31. 7. 2018 so bili določeni način in pogoji ter čas in kraj prodaje sedmih nepremičnin pritožnika (tedaj dolžnika) v skupni vrednosti 333.914,00 EUR, in sicer zaradi izterjave terjatve upnice (Republike Slovenije) v višini 20.005,17 EUR ter terjatve druge upnice (iz delno pristopljene izvršilne zadeve) v višini 416,50 EUR s pripadki. S sklepom Okrajnega sodišča v Krškem št. Dn 4145/2017 z dne 17. 7. 2018 je bila v zemljiški knjigi na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Lenartu št. I 215/2016 z dne 5. 1. 2017 zaradi zavarovanja terjatve pri nepremičnini pritožnika v korist upnice (Republike Slovenije) vpisana zaznamba izvršbe in vknjižena hipoteka. S sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 598/2018 z dne 23. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. Rp 35/2018 z dne 22. 5. 2018 je bila zavržena pritožnikova odškodninska tožba zoper občino, ker pritožnik nepopolne in nerazumljive vloge ni dopolnil v roku.
 
2. Pritožnik v ustavni pritožbi pojasnjuje vzroke za nastanek njegovega dolga do države in izpostavlja, da se zaradi navedenega dolga prodaja premoženje, ki je njegovi družini potrebno za preživetje. Ustavnemu sodišču predlaga, naj vpogleda v vso dokumentacijo, ki jo je že predložil v preteklih letih. Pritožnik Ustavno sodišče tudi prosi, naj ustavi izvršbo.
 
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zoper sklepe, navedene v 1. točki izreka, zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana.
 
4. Senat je ustavno pritožbo v delu, ki se nanaša na odredbo o prodaji nepremičnin Okrajnega sodišča v Mariboru št. In 1469/2012 (In 762/2014) z dne 31. 7. 2018, sprejel v obravnavo (2. točka izreka). Skladno z ustaljeno presojo Ustavnega sodišča odredba o prodaji nepremičnine ni posamični akt v smislu prvega odstavka 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), s katerim bi bilo odločeno o kakšni pritožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi (primerjaj denimo sklep Ustavnega sodišča št. Up-1908/06, Up-1925/06 z dne 18. 10. 2006). Vendar senat Ustavnega sodišča meni, da spremenjena ureditev po 169. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, in nasl. – v nadaljevanju ZIZ) vsaj v okoliščinah obravnavanega primera terja odstop od takšnega stališča. O utemeljenosti ustavne pritožbe bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijano sodno odločbo kršene pritožnikove človekove pravice oziroma temeljne svoboščine.
           
5. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo, lahko po 58. členu ZUstS senat ali Ustavno sodišče na nejavni seji zadrži izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo izpodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. V obravnavani zadevi je 10. 10. 2018 razpisana javna dražba za prodajo več pritožnikovih nepremičnin. Iz okoliščin primera tako izhaja, da posledic, ki bi nastale s prodajo, v primeru kasnejše ugoditve ustavni pritožbi ne bi bilo več mogoče odpraviti. S tem pa bi ustavna pritožba ostala brezpredmetna. Navedene okoliščine po oceni senata Ustavnega sodišča utemeljujejo odločitev na podlagi 58. člena ZUstS, ki omogoča zagotovitev učinkovitosti ustavne pritožbe na način, da se do odločitve Ustavnega sodišča o njej preprečijo težko popravljive ali celo nepopravljive škodljive posledice izpodbijanega posamičnega akta za pritožnika. Zato je senat Ustavnega sodišča odločil, da do končne odločitve Ustavnega sodišča v izvršilnem postopku št. In 1469/2012 (In 762/2014), ki teče pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, ni dovoljeno opravljati nadaljnjih izvršilnih dejanj (3. točka izreka).
 
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena, drugega odstavka 55.b člena in 58. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter članici dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Etelka Korpič Horvat. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
posamični akt
Vlagatelj:
Viktor Jug, Spodnji Duplek
Datum vloge:
13. 9. 2018
Datum odločitve:
8. 10. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
začasno zadržanje
Objava:
Dokument:
USZZ54

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser